Kategorie produktů

Výrobci

Provozovatel

vysokotlaky-cistic.com
AKP spol. s r.o.
Proškovo nám. 21
614 00 Brno, IČ 44013833


Obchodní podmínky

Způsoby platby a dodání zboží

Na dobírku nebo bankovním převodem
Zboží Vám bude zasláno Obchodním balíkem České pošty, nebo přepravními službami PPL a Toptrans. Balíček se zbožím bude připraven k vyzvednutí do vlastních rukou následující pracovní den po odeslání a to na příslušné pobočce České pošty. Při volbě platby bankovním převodem vám bude zaslána výzva k úhradě s údaji pro platbu, zboží bude odesláno po připsání platby na náš účet. Cena za doručení je 160 Kč s DPH u České pošty, 220 Kč s DPH u PPL a 250 Kč s DPH u Toptransu . Při objednávce nad 10.000,- Kč, je poštovné ZDARMA

V hotovosti na prodejně
Zboží si můžete vyzvednout a zaplatit v naší prodejně na Proškově náměstí v Brně. Platby přijímáme v hotovosti.
Tento způsob odběru je samozřejmě zdarma.

Dodací lhůty
Zboží, které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 48 hodin na jakoukoliv adresu v ČR.
Zboží, které skladem není, expedujeme podle dostupnosti od dodavatele.

Další ujednání

Internetová objednávka
Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky zaměstnancem společnosti AKP s.r.o.

Platnost cen
Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.

Akční nabídky
Sekce akční zboží sdružuje přehled zboží v cenové akci napříč všemi kategoriemi. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce na různé zboží! Tyto ceny platí do odvolání.

Daňový doklad a záruční list
Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Daňový doklad, slouží zároveň jako záruční list.

Převzetí zásilky
Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.
Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info@akp.cz nebo sklad@akp.cz (nejrychlejší řešení) nebo kontaktovat pracovníka AKP, viz.: Kontakt
Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

První použití zboží
Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží se řádně seznámit se správným používáním zboží a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití zboží v rozporu se správným použitím nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Záruční podmínky
Na výrobky poskytujeme zákonnou záruční dobu, pokud není stanovena delší.
Záruční doba počíná běžet dnem prodeje výrobku kupujícímu a je vyznačena na záručním listu nebo prodejním dokladu.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu se správným použitím, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

Odpovědnost za vady/Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu kupní smlouvě odpovídajícího.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy AKP s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

  • Pro reklamaci u nás využít při osobním doručení prodejnu na Proškově náměstí v Brně.
  • Pro reklamaci u nás využít při podání formou zásilky adresu prodejny dle: Kontakt

Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) případně záruční list.
Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou)

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
  • Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu
  • Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v dodavateli, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku může kupující stornovat telefonicky (+420
545 235 772) případně emailem info@akp.cz nebo sklad@akp.cz až do chvíle, než vám potvrdíme odeslání zboží. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.
Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14dnů od data nákupu.
Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu v uvedené lhůtě specifikovat. Samotný fakt vrácení zboží tento krok nenahrazuje.
V souladu s ustanovením Občanského zákoníku vrací prodávající finance nejpozději do 30dnů od podání oprávněného požadavku. Z prodejní částky má prodávající právo odečíst skutečné náklady spojené s navrácením zboží, uvedením do původního stavu či doplněním nedodaného příslušenství.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

  • bylo zboží zakoupeno za účelem dalšího prodeje (postup dle Obchodního zákoníku)

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok (mimo reklamační řízení) je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícím je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující (mimo reklamační řízení) žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 4. 2010. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem, zákonem O ochraně spotřebitele a Obchodním zákoníkem v platném znění.